Sylabus přednášky


  1. VÝVOJOVÁ BIOLOGIE. Základní pojmy a aspekty vývojové biologie rostlin a živočichů. Rostlinná specifika. Buněčné dělení a buněčný růst. Fenomén buněčné stěny. Diferenciace. Totipotence.
  2. MOLEKULÁRNÍ ZÁKLADY GENOVÉ EXPRESE. Regulace transkripce a translace. Exprese strukturních genů, syntéza a degradace regulačních bílkovin.
  3. FYTOHORMONY A PŘENOS SIGNÁLŮ. Signály, receptory, vnitrobuněčná a mezibuněčná komunikace. Cytoskelet. Biosyntéza, přenos signálu a inaktivace jednotlivých hormonů. Fyziologické účinky hormonů.
  4. RODOZMĚNA. Význam střídání pohlavní generace (gametofyt) s generací nepohlavní (sporofyt). Základy ontogeneze.
  5. EMBRYOGENEZE. Oplození, vznik zygoty, vývoj proembrya a embrya, suspenzor, endosperm. Rozdíly v embryogenezi nahosemenných a krytosemenných rostlin. Molekulární aspekty embryogeneze, význam studia mutantů. Somatická embryogeneze.
  6. RŮST A VÝVOJ ROSTLIN - VEGETATIVNÍ FÁZE. Primární a sekundární vývoj rostlin. Růst a diferenciace buněk a pletiv. Fotomorfogeneze, fototropismus a gravitropismus.
  7. RŮST A VÝVOJ ROSTLIN - GENERATIVNÍ FÁZE. Přechod do generativní fáze. Vývoj generativních orgánů. Samčí a samičí gametofyt. Opylení, oplození. Vývoj semen a plodů.
  8. NEPOHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ. Vegetativní množení různých druhů rostlin, jeho výhody a úskalí. Apomixie a genetická uniformita.
  9. APOPTÓZA A SENESCENCE. Programová smrt buňky a proces stárnutí rostlin.
  10. METODICKÉ PŘÍSTUPY STUDIA VÝVOJOVÉ BIOLOGIE. Příklady metod využívaných v rámci studia vývojové biologie.

Popsané okruhy svým rozsahem ne vždy odpovídají jednotlivým přednáškám.
Doporučená literatura


Stacks Image 78
Russell Jones, Helen Ougham; Howard Thomas; Susan Waaland: 
Molecular Life of Plants
Wiley-Blackwell, 2013
ISBN: 978-0470870129

Ottoline Leyser, Stephen Day: 
Mechanisms in Plant Development
Wiley-Blackwell, 2003
ISBN: 978-0865427426

Stacks Image 87

Stacks Image 90
Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger
Plant Physiology
Redwood City, Calif.: Benjamin/Cummings, 5th ed. Sunderland, Mass: Sinauer Associates, 2010
ISBN: 978-0878938667

Quentin Cronk, Richard Bateman, Julie A Hawkins
Developmental Genetics and Plant Evolution
CRC Press  2002; ISBN
978-0415257909

Stacks Image 94

Stacks Image 52
Esra Galun
Plant Patterning: Structural and Molecular Genetic Aspects
World Scientific Publishing Company 2007
ISBN: 978-9812704085

Esra Galun
Phytohormones and Patterning: The Role of Hormones in Plant Architecture
World Scientific Publishing Company, 2010
ISBN-13: 978-9814293600

Stacks Image 61

Stacks Image 43
Russell Jones, Helen Ougham; Howard Thomas; Susan Waaland: Molecular Life of Plants, Wiley-Blackwell, 2013; ISBN: 978-0470870129.

Ottoline Leyser, Stephen Day: Mechanisms in Plant Development, Wiley-Blackwell, 2003; ISBN: 978-0865427426.

Stacks Image 45
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver